متمم قرارداد گشتهای خارج از کشور
در جهت اجرای قرارداد فی مابین شرکت خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی آیسان پرواز پارس وخریدارکه به نمایندگی تام الاختیار از جانب افراد معرفی شده در قراردادمذکور که اقدام به انعقاداین قرارداد نموده است شروط و مفاد ذیل به قرارداد مذکورالحاق و قراردادبه شرح ذیل تکمیل گردید .
موضوع قرارداد:
موضوع این قرارداد تعیین حدودو وظایف و مسئولیتهای طرفین و همچنین نرخ گشت برای انجام مسافرت با گشتهای خارجی دسته جمعی یا انفرادی به شرح ذیل میباشد.
شرایط قرارداد:
1-چنانچه تور به حدنصاب موردنظر (حداقل15نفر) نرسد آیسان پرواز پارس مجاز به ابطال آن ،اعلام به مسافر یک هفته قبل از تاریخ اجرای تور واسترداد وجوه دریافتی از مسافر می باشد.
2-ساعت تحویل اطاقهای هتل به هنگام ورود ساعت14بعدازظهرو تخلیه ساعت11صبح بوده که مسافر موظف به رعایت آن می باشد.
3-در اطاقهای دوتخته ،تخت سوم از نوع سفری بوده و موقتاً دراطاق دو تخته گذاشته می شود.
4-مسافر انفرادی به هنگام ثبت نام مشمول مقررات ونرخ استفاده از اطاق یک تخته می باشد.
تبصره اول:
الف) درخصوص ثبت نام گروهی فقط فردی که به نمایندگی از مسافرین اقدام به ثبت نام وعقدقرارداد نموده مجاز به مراجعه به شرکت خدمات مسافرتی خریدار جهت پیگیری ، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشدو سایر مسافرین دراین خصوص مجازبه مراجعه به آیسان پرواز پارس نبوده و حق هرگونه اعتراض واقامه دعوی را ازخودسلب می کند.
ب)درخصوص تور یا پروازهای چارتر هزینه غیرقابل استردادمی باشد.
5-درخصوص امورمربوط به پروازهای هوایی باتوجه به مقررات حمل ونقل هوایی که درتاریخ12 اکتبر 1939در ورشو به امضا رسیده است ونیز اصلاحیه پیمان مزبورکه درتاریخ 28سپتامبر 1995درلاهه تصویب گردیده وهمچنین مقررات مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری عمل خواهدشد.
6-درصورتیکه مسافربه هردلیل برای سایر مسافرین یا سرپرست گروه(تورلیدر)ویا راهنمایان محلی وکلاً کسانیکه دراجرای گشت نقش داشته مزاحمت ایجاد نمایدویامرتکب اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران درکشور مربوطه گردد سرپرست گروه موظف است برحسب موردتصمیم لازم را درخصوص این مسافراخذ نموده ومراتب را جهت ثبت موضوع به آیسان پرواز پارس یا سفارت ایران گزارش نماید .
7-آیسان پرواز پارس درخصوص عدم صدور روادیدازسوی سفارتخانه ها برای هیچ یک از مسافرین مسئولیت نداشته وچنانچه مسافرینی بصورت گروهی ثبت نام نموده و به دلایلی سفارتخانه مربوطه ازصدور روادید برای هریک از آنان ممانعت به عمل آورد سایرمسافرین می بایست از گشت استفاده نماید و درصورت اعلام انصراف مسافرینی که ویزای آن اخذ شده است میبایست کل هزینه تور را پرداخت نماید .
تبصره دوم:
در خصوص بستگان درجه یک (پدر،مادر،همسر،فرزندان مجرد) که روادید یکی ازآنها توسط سفارت صادرنگردیده باشدو تقاضای کنسل نمودن تور راداشته باشد،50% هزینه کل تور به عنوان جریمه اخذ خواهدشدودرخصوص افرادی که رابطه نسبیت ندارند وموفق به اخذ ویزا نشده اندطبق بند24 این الحاقیه عمل خواهدشد .
8-چنانچه صدور ویزا و تحویل گذرنامه درآخرین لحظات زمان شروع سفر توسط سفارتخانه صورت پذیرد مسافر موظف به شرکت درگشت واستفاده از تورمی باشد و درصورت اعلام انصراف مسافر می بایست کل هزینه تور راپرداخت نماید.
9-درصورت تغییرساعت پرواز ویاهرگونه تغییر دربرنامه پروازی و یا ظرفیت پرواز و روز پرواز و تغییر هتل کلاً مشکلاتی که دراجرای تورحادث میگرددوازکنترل آیسان پرواز پارس خارج باشدکه سبب ابطال ویا تغییربرنامه گشت شود مسئولیتی متوجه آیسان پرواز پارس نبوده ومسافر میبایست مقدمات سفر خودراجهت استفاده از تور فراهم نماید و عازم سفر گردد.
10-درصورتیکه هنگام ابطال تور توسط مسافر،روادیدخریدار اخذ شده باشد آیسان پرواز پارس مجاز به ابطال روادید مربوطه توسط مقامات سفارت صادرکننده روادید خواهدبود و جرایم ابطال توربراساس بند 24 این قرارداداخذ خواهد شد.
11-درصورت بروز حادثه ای برای مسافر در طول سفر براساس شرایط بیمه حوادث مسافرتحت پوشش بیمه سفربصورت گروهی می باشدوحق استفاده ازامکانات بیمه را دارد و در این خصوص شرکت آیسان پرواز پارس هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
12-بیمه مسافرتی برای کلیه افرادبالای 60سال الزامی است که هزینه آن مجزا ازمسافراخذ می گردد.
13-انجام تغییرات لازمه دربرنامه مسافرت و مسیر،ساعت و زمان حرکت گشتها بر حسب ضرورت در اختیار شرکت آیسان پرواز پارس وکارگزار می باشد.
14-درصورتیکه هریک از مسافرین موضوع این قرارداد از بازگشت به کشور در تاریخ مقرر دراین قرارداد خودداری نمایند،مسئولیتهای ناشی از آن و همچنین پرداخت خسارات احتمالی وارده به آیسان پرواز پارس بر عهده خریدارمیباشد.
تعهدات مسافر:
15-رعایت شئونات اسلامی در طول سفرازسوی مسافر الزامی است.
16-حفظ اثاثیه واموال ومدارک شخصی بعهده مسافربوده و در صورت سرقت یا مفقودشدن آن هیچ نوع مسئولیتی متوجه تورلیدر و یا آیسان پرواز پارس نخواهد بود و مسافر حق اعتراض را در این خصوص ازخود سلب می نماید.
17-خریدارموظف است به هنگام ثبت نام معادل 50% هزینه کل تور را درقبال اخذ رسید پرداخت و تا یک ماه قبل ازپرواز الباقی هزینه تور را تسویه نماید و همچنین تامین هزینه ارزی تور به طرق قانونی بعهده خریدار می باشد.
18- چنانچه مسافر ممنوع الخروج باشد و یا در بدو ورود به کشوری ، مقامات محلی از ورود آن به کشور جلوگیری نمایند ،مسافر ملزم به پرداخت جریمه های ماده 24 این قرارداد بوده و سرپرست تور، تلاش خود را در جهت بازگشت مسافر به کشور خود می نماید و هیچ مسئولیتی در این خصوص متوجه آژانس آیسان پرواز پارس نخواهد بود. اقامت در سالن ترانزیت تا زمان بازگشت و هزینه مربوطه به عهده مسافر می باشد.
تبصره سوم:
درصورت افزایش ویا تغییر نرخ حاصله درقیمت گشت اعم ازافزایش نرخ بلیط و یاسایر خدمات ،خریدار موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به شرکت خدمات مسافرتی آیسان پرواز پارس می باشد. چنانچه خریدار ، شرایط مندریج در این تبصره را نپذیرد ( درخصوص تغییر نرخ حاصله ) موظف به پرداخت هزینه ابطال خواهد بود.
18-ارائه ضامن معتبر برحسب نیاز به معرفی ضامن ویا ارئه ضمانتنامه معتبردار ازسوی مسافرالزامی بوده ودرصورت درخواست سفارتخانه مربوطه جهت انجام مصاحبه با مسافر و یا انگشت نگاری به منظور صدور روادید،مسافر می بایست با هماهنگی آیسان پرواز پارس در کنسولگری سفارتخانه ذیربط حضور یافته و درمصاحبه شرکت نماید و درصورت عدم حضور مسافرو یاعدم ارائه مدارک کافی درخواستی ازسوی سفارتخانه که منجر به عدم دریافت روادید گردد جرایم منعقد دربند19این قرارداداز مسافر اخذ خواهد شد و مسافر ضمن آگاهی کامل از آن ،قبول به پرداخت این خسارت دارد.
19-درصورتیکه مسافرکلیه مدارک مورد نیاز را به موقع تسلیم و براساس ضرورت نیز در وقت مقرر درسفارتخانه مربوطه حاضر و مراحل مختلف مصاحبه را انجام دهد ولی به هرعلت سفارت از صدور روادید وی خودداری نمایدمسئولیتی متوجه آیسان پرواز پارس نبوده و مسافر حق هیچگونه اعتراضی نداشته وخریدار می بایست نسبت به پرداخت وجه 10% هزینه ریالی تور و همچنین جریمه بلیط صادرشده و هزینه ویزا بعنوان هزینه های انجام شده درحق آیسان پرواز پارس اقدام نماید.
20-مسافرموظف است در ساعات اعلام شده،دربرنامه های گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع هنگام حرکت تور،شخصاً بایستی هزینه های مربوطه را جهت پیوستن به گروه وادامه برنامه تور پرداخت نمایدو درغیراینصورت آیسان پرواز پارس مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
21-درصورتیکه برنامه ارائه شده توسط آیسان پرواز پارس درطول سفر عینا به اجراگذاشته نشده ،مسافرمجازاست موارد را با ارائه دلایل مستدل به کارگزار اعلام نموده و پس ازتایید دلایل ارائه شده از سوی آیسان پرواز پارس ،کارگزار موظف به جلب رضایت مسافرمیباشد که درصورت عدم ارائه دلایل ازسوی مسافرموضوع فاقد وجاهت قانونی می باشد ودرصورت بروز اختلاف رای سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان تهران به عنوان حکم مورد پذیرش قرارمی گیرد.
22-مسافرمتعهداست درطول استفاده از خدمات قید شده دراین قرارداد،کلیه ضوابط اعلام شده ازسوی آیسان پرواز پارس را رعایت و درصورت واردنمودن خسارت به هتلها،رستورانها،اماکن و وسایل نقلیه شخصاً مسئول پرداخت خسارت می باشد و درصورت عدم تامین خسارت وارده آیسان پرواز پارس مجاز به استفاده ازتضمین مسافر که نزد خریداربراساس مدارک مستند می باشد.
23-هرنوع هزینه اضافی هنگام اجرای گشت که دربرنامه تور پیش بینی نشده باشد اعم از ورودیه ها و... بعهده مسافر میباشد.
24-درصورت انصراف کتبی خریدار از همراهی تور تایکماه قبل از پرواز معادل 20%قیمت کل تور و ازیکماه تا سه هفته قبل ازپروازمعادل 30%قیمت کل توروازسه هفته تا72 ساعت قبل از پرواز50% قیمت کل تور ودرکمتراز72 ساعت قبل از پروازمعادل70%قیمت کل توربعنوان جریمه از کل گشت کسر و مابقی وجوه به خریدارپرداخت خواهد شد.
25-درخصوص ثبت نام گروهی فقط فردی که به نمایندگی ازسوی مسافرین اقدام به ثبت نام و عقدقرارداد نموده مجاز به مراجعه به خریدار جهت پیگیری،ابطال و یادریافت وجه پرداختی میباشد وسایر مسافرین دراین خصوص مجازبه مراجعه به آیسان پرواز پارس نمی باشد.آیسان پرواز پارس موظف است تاریخ و شماره انصراف کتبی خریدار را در دفاتر رسمی خود ثبت نماید و مناط اعتبار کنسلی تور، تاریخ ثبت درخواست کنسلی خریدار در دفتر ثبت آیسان پرواز پارس می باشد.
26-درصورت کنسل نمودن تور یا پروازهای چارتر از طرف خریدار،بنا به هر دلیلی یا حادث شدن هر اتفاقی،هیچ مبلغی ازسوی آیسان پرواز پارس مسترد نمی شود و خریدار باعلم وآگاهی به این بند ازقرارداد آن را تایید و امضا می نماید.
27-مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ تاریخ اعتبار،شرایط سنی و.....مسافربر عهده آژانس ثبت نام کننده میباشد.
28-چنانچه مسافر در صورت رزرو جا در پرواز یا صدور بلیط به هرعلتی بدون اعلام قبلی موفق به پرواز نگردد (درمواردی همچون ممنوع الخروج بودن،بیماری،انصراف به علت مشکلات همراهان و..)می بایست نسبت به پرداخت تمام هزینه اعم ازویزا و جریمه متعلق به بلیط وهزینه هتل اقدام نمایند. آیسان پرواز پارس متعهد است که برنامه سفر و گشت مورد توافق رابطورکامل ودقیق انجام داده ودرصورت وقوع هرگونه پیشامد غیرمنتظره ازقبیل جنگ،شورش،اعتصاب،شرایط جوی ومشکلاتی که ازکنترل آیسان پرواز پارس خارج بوده و سبب ابطال ویا تغییر برنامه گشت یا مسافرت شود مسئولیتی متوجه آیسان پرواز پارس نخواهد بود.
29-طرفین توافق نمودند در صورت اختلاف در مفاد این قراردادموضوع را بدوا از طریق صلح و سازش حل نمایند و درغیر اینصورت موضوع به داوری ارجاع می گردد که طرفین با توافق،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران را بعنوان داور مرضی الطرفین تعیین مینمایند تادرصورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه با این قرارداد،داوراعلام نظر نماید که نظر داور برای طرفین لازم الاجرا می باشد.
30-آیسان پرواز پارس متعهد است درصورت انصراف مسافر از همراهی گشت،روادید اخذ شده برای مسافر را توسط مقامات سفارت صادرکننده ابطال نماید.
31-آیسان پرواز پارس درصورت بروز هرگونه اتفاقی برای مسافر یامسافرین درکشور مقصد،سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران درآن کشور را ازموضوع مطلع می سازد.
32-درصورت تاخیر درصدور ویزای دبی،آیسان پرواز پارس هیچگونه مسئولیتی نداشته و خریدارمی بایست هزینه ویزا و جریمه بلیط صادره را به آیسان پرواز پارس پرداخت نماید .
33-درصورت مرفوض شدن ویزا ازطرف دولت امارات یا سایرکشورها به هرعلت آیسان پرواز پارس دراین خصوص مسئولیتی نداشته ولیکن خریدارموظف است هزینه ویزاو جریمه بلیط صادره راباتوجه به نوع پروازو یک شب اقامت هتل راپرداخت نماید.
34-درخصوص درخواست ویزای گروهی چین از طرف خریدار در سفرهای اختصاصی مسئولیت بروزهرگونه اشکال مربوط به ورودوخروج اعضای گروه بعهده مسافران می باشدوآیسان پرواز پارس هیچگونه مسئولیتی ندارد.
35-این قرارداددر35بندو3تبصره وبااستنادبه موارد10و221و222قانون مدنی تنظیم گردیده است که خریدار ضمن مطالعه کامل متمم قراردادوآگاهی ازتمام مفادوشروط این قراردادو متمم آن،اقدام به تاییدوقبول تمام مفادقراردادازطریق سیستم رزرواسیون آنلاین وبصورت اینترنتی نموده است که این الحاقیه و قراردادفی مابین برای خریدار وتمام مسافرینی که اسامی آنها در این قرارداد درج گردیده است لازم الاتباع ولازم الاجرامیباشد.
36- بعد از آنکه کارگزار ، تعهدات کشور مقصد را که دانستن آن توسط مسافر ضروریست به صورت کتبی به اطلاع رساند ، خریدار موظف به رعایت کامل آن می باشد و در صورت ارتکاب هر گونه تخلفی ، کارگزار هیچگونه مسئولیتی در قبال پیامدهای آن ندارد.